Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Uitzenden van Tijdelijk Personeel via ETM interim consultancy

 1. Definities
  1.1 "Opdrachtnemer": ETM Interim Consultancy, gevestigd te Karveelstraat 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK-50825038, welke tijdelijk personeel uitzendt op basis van een ZZP-overeenkomst of Payroll basis.
  1.2 "Opdrachtgever": De partij die ETM Interim Consultancy inhuurt om tijdelijk personeel te leveren.
  1.3 "Professional": De zelfstandige professional die door ETM Interim Consultancy wordt ingezet bij de opdrachtgever.
  1.4 "Overeenkomst": De overeenkomst tussen opdrachtgever en ETM Interim Consultancy voor de inzet van tijdelijk personeel op ZZP of Payroll-basis.
   
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen ETM Interim Consultancy en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
   
 3. Uitzendopdrachten
  3.1 ETM Interim Consultancy zal zich inspannen om geschikte professionals beschikbaar te stellen voor de uitzendopdracht(en) van de opdrachtgever.
  3.2 De uitzendopdracht(en) worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst tussen opdrachtgever en ETM Interim Consultancy.
  3.3 ETM Interim Consultancy is niet aansprakelijk voor de prestaties van de professional bij de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de controle op het werk van de professional.
  3.4 ETM Interim Consultancy behoudt het recht om een professional te vervangen indien deze niet voldoet aan de gestelde kwalificaties of wanneer de ZZP'er niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren.
   
 4. Tarieven en Betaling
  4.1 De tarieven voor de inzet van professionals worden overeengekomen tussen opdrachtgever en ETM Interim Consultancy en worden vastgelegd in de overeenkomst.
  4.2 ETM Interim Consultancy factureert periodiek aan de opdrachtgever op basis van de overeengekomen tarieven.
  4.3 Betaling dient te geschieden zoals overeengekomen in het contract van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
   
 5. Aansprakelijkheid
  5.1 ETM Interim Consultancy is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van ETM Interim Consultancy.
  5.2 De aansprakelijkheid van ETM Interim Consultancy is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van ETM Interim Consultancy wordt uitgekeerd, of bij gebreke van dekking door de verzekering, tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
   
 6. Geheimhouding
  6.1 Opdrachtgever en ETM Interim Consultancy zullen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen, geheimhouden en niet aan derden verstrekken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verkregen of indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 7. Intellectuele Eigendom
  7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ETM Interim Consultancy ter beschikking gestelde materialen, waaronder software, rapporten, documentatie, etc., blijven eigendom van ETM Interim Consultancy, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 8. Beëindiging
  8.1 De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd zoals overeengekomen in het contract van opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  8.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, geheimhouding en intellectuele eigendom van kracht.
   
 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  9.1 Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.
  9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almere.